Prima Pagina    CV Presedinte    Componenta    Statutul PIMM    Proiecte    Parteneri    Contact

 

STATUTUL
“PATRONATULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII GALAŢI”

 

CAPITOLUL I

DISPOZIŢII GENERALE ŞI CRITERIUL DE CONSTITUIRE

Art 1 – (1) „PATRONATUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII GALAŢI”, este o organizaţie patronală, autonomă, fără caracter politic, înfiinţată în baza principiului liberei asocieri, conform dispoziţiilor art. 9 şi art. 40 din Constituţia României, ca persoană juridică de drept privat, fără scop patrimonial, constituită în scopul apărării şi promovării drepturilor şi intereselor comune ale membrilor săi, prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, pactele, tratatele şi convenţiile internaţionale la care România este parte, precum şi de statutele proprii.
(2) Denumirea organizaţiei patronale este „PATRONATUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII GALAŢI”, având ca acronim  PIMM GALAŢI.
(3) PIMM GALAŢI este constituită pe criteriul teritorial, ca organizaţie a patronilor din judeţul Galaţi, fiind independentă faţă de autorităţile publice, de partidele politice şi de sindicate.
(4) „PATRONATUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII GALAŢI” îşi poate constitui structuri organizatorice teritoriale proprii, cu sau fără personalitate juridică.
(5) Structurile organizatorice teritoriale fără personalitate juridică îşi desfăşoară activitatea în baza statutului „PATRONATULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII GALAŢI”.
(6) „PATRONATUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII GALAŢI” nu se poate afilia decât la o singură organizaţie patronală de rang superior, şi anume la o federaţie membră a Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România.

Art.2(1) PIMM GALAŢI s-a reorganizat în baza Hotărârii Adunării Generale din data de 17.11.2011, cu respectarea dispoziţiilor Titlului III – „Organizaţiile patronale” din Legea nr. 62/2011 a dialogului social.
(2) Prezentul Statut reprezintă forma actualizată a Statutului PIMM GALAŢI, incluzând toate modificările şi completările ulterioare înfiinţării organizaţiei, precum şi cele impuse de dispoziţiile Legii nr. 62/2011.

Art. 3 - Membrii fondatori şi asociaţi ai PIMM GALAŢI sunt menţionaţi în Anexa nr. 1 la prezentul Statut, care face parte integrantă din acesta.

CAPITOLUL II
SEDIUL, OBIECTUL DE ACTIVITATE ŞI SCOPUL PATRONATULUI

Art. 4(1) Sediul principal al „PATRONATULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII GALAŢI” este situat în Galaţi, Strada Al. I. Cuza, Nr. 45, Bloc Cristal, Scara IV, Et.1 Ap.2-3, Judeţul Galaţi.
(2) În funcţie de necesităţile impuse de dezvoltarea activităţii organizaţiei patronale pot fi închiriate sau primi în comodat şi alte sedii secundare.

Art. 5 - Durata de funcţionare a „PATRONATULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII GALAŢI” este nelimitată.

Art. 6 - (1) „PATRONATUL ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII GALAŢI”, are ca misiune reprezentarea mişcării patronale a întreprinderilor mici şi mijlocii de la nivelul localităţii/judeţului Galaţi.
(2) Scopurile „PATRONATULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII GALAŢI” sunt următoarele:

 1. reprezintă, susţine şi apără interesele membrilor în relaţiile cu autorităţile publice, cu sindicatele şi cu alte persoane juridice şi fizice, în raport cu obiectul şi scopul lor de activitate, în plan naţional şi internaţional, potrivit prezentului Statut şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
 2. promovează şi apară interesele IMM-urilor care îşi desfăşoară activitatea la nivelul localităţii/judeţului Galaţi, în raporturile acestora cu autorităţile publice centrale şi locale, precum şi în relaţiile cu alte organe şi organisme din ţară şi din străinatate;
 3. impulsionează, prin mijloace specifice, procesul de constituire şi dezvoltare a IMM-urilor care activează la nivelul localităţii/judeţului Galaţi;
 4. promovează cooperarea şi colaborarea cu organizaţiile societăţii civile pentru reprezentarea intereselor IMM-urilor din Galaţi;
 5. derulează acţiuni/proiecte/programme pentru dezvoltarea şi consolidarea organizaţiei patronale şi pentru IMM-uri;
 6. promovează imaginea şi acţiunile Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România la nivelul localităţii/judeţului Galaţi şi contribuie la realizarea obiectivelor acestuia.

Art.7 – Obiectul de activitate al „PATRONATULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII GALAŢI” este următorul:

 1. reprezintă, promovează, susţine şi apără interesele economice, juridice şi sociale ale membrilor patronatului;
 2. realizează servicii de informare, consultanţă, promovare, intermediere, conciliere şi asistenţă de specialitate (economică, managerială, financiară, tehnică, socială, juridică etc.), precum şi orice servicii cerute de membrii lui, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;  
 3. promovează concurenţa loială, în condiţiile legii;
 4. desemnează, în condiţiile legii, reprezentanţi la negocierea şi încheierea contractelor colective de muncă, la alte tratative şi acorduri în relaţiile cu autorităţile publice şi cu sindicatele, precum şi în structurile bipartite şi tripartite de dialog social;
 5. elaborează şi promovează coduri de conduită în afaceri;
 6. promovează principiile responsabilităţii sociale;
 7. asigură membrilor informarea, facilitarea de relaţii între aceştia, precum şi cu alte organizaţii, promovarea progresului managerial, servicii de consultanţă şi asistenţă de specialitate, inclusiv în domeniul ocupării şi formării profesionale, precum şi al sănătăţii şi securităţii în muncă;
 8. la cererea membrilor, are dreptul de a-i asista şi reprezenta în faţa instanţelor de judecată de toate gradele, a organelor de jurisdicţie, a altor instituţii sau autorităţi, prin apărători proprii sau aleşi;
 9. elaborează şi implementează politici de ocupare şi plasare a forţei de muncă;
 10. elaborează strategii şi politici de dezvoltare economico-socială la nivel sectorial şi naţional, în condiţiile legii;
 11. înfiinţează şi administrează, în condiţiile legii, în interesul membrilor, unităţi sociale, de cultură, învăţământ şi cercetare în domeniul propriu de interes, societăţi comerciale, de asigurări, precum şi bancă proprie;
 12. acţionează în toate domeniile pentru crearea unui mediu favorizant funcţionării, dezvoltării şi perfecţionării activităţii societăţilor comerciale din Galaţi;
 13. contribuie la stimularea şi promovarea relaţiilor economice şi a cooperarii între societăţile comerciale la nivel local, regional, naţional şi internaţional;
 14. realizează direct sau prin parteneri programe de formare profesională,  perfecţionare şi instruire;
 15. realizează analize, studii, sondaje de opinie, informări publice, studii de diagnoză şi prognoză, cursuri, seminarii, conferinţe, colocvii, târguri, topuri ale întreprinderilor la nivel local şi alte activităţi şi evenimente pentru IMM-uri sau în domeniile de interes ale patronatului, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;
 16. elaborează şi derulează proiecte cu finanţare naţională sau europeană;
 17. editează şi difuzează publicaţii proprii, inclusiv a Cărţii Albe a IMM-urilor la nivel local, în colaborare cu Consiliul Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România;
 18. participă activ la nivel local la dialogul social tripartit;
 19. colaborează cu autorităţile administratiei publice şi cu alte instituţii şi organisme organisme pentru realizarea scopului şi obiectului de activitate;
 20. pot acorda premii şi burse pentru întreprinzători;
 21. realizează orice alte activităţi şi servicii cerute de membrii lor, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL III
CATEGORII DE MEMBRI, DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE LOR

Art. 8   - (1) Categoriile de membri ale „PATRONATULUI ÎNTREPRINDERILOR MICI ŞI MIJLOCII GALAŢI” sunt:

 1. membri fondatori;
 2. membri asociaţi;
 3. membri susţinători;
 4. membri invitaţi şi
 5. membri de onoare.

            (2) În continuare, în prezentul Statut, prin sintagma „membrii patronatului” sau „membri”  se desemnează toate categoriile de membri prevăzute la alin. (1), cu respectarea drepturilor şi obligaţiilor specifice fiecărei categorii de membru.
(3) Pot dobândi calitatea de membru fondator al PIMM GALAŢI, în condiţiile stabilite prin prezentul statut, patronii care au constituit prin liberă voinţă prezentul patronat.  
(4) Pot dobândi calitatea de membru asociat al PIMM GALAŢI, în condiţiile stabilite prin prezentul statut, patronii (persoanele juridice înmatriculate, persoanele fizice autorizate potrivit legii sau persoanele care exercită potrivit legii o meserie ori profesiune în mod independent, care administrează şi utilizează capital în scopul obţinerii de profit în condiţii de concurenţă şi care angajează muncă salariată) care aderă ulterior constituirii prezentului patronat, prin liberă voinţă, la scopurile şi la prevederile statutare ale acestuia.
(5) Pot dobândi calitatea de membru invitat al PIMM GALAŢI, în condiţiile stabilite prin prezentul statut, persoanele fizice sau persoanele juridice (inclusiv universităţi, institute, centre de cercetare ştiinţifică, ONG-uri, etc.) care colaborează în mod deosebit cu organizaţia patronală la realizarea scopurilor şi obiectivelor acesteia.
(6) Pot dobândi calitatea de membru susţinător al PIMM GALAŢI, în condiţiile stabilite prin prezentul statut, persoanele fizice sau persoanele juridice care au o contribuţie deosebită în domeniile de interes ale organizaţiei patronale sau care, prin activitatea lor, sprijină realizarea scopurilor acesteia, cu contribuţii importante din punct de vedere financiar, moral sau funcţional la realizarea obiectivelor sale.
(7) Pot dobândi calitatea de membru de onoare al PIMM GALAŢI, în condiţiile stabilite prin prezentul statut,

  1. persoanele care au exercitat funcţii de conducere în cadrul organizaţiei patronale sau
  2. personalităţi ale vieţii publice, ale mediului academic sau mediului de afaceri, care prin activitatea lor sprijină realizarea scopului şi obiectivelor organizaţiei patronale.

(8) Membrii fondatori, membrii asociaţi şi membrii de onoare au drept de vot în cadrul organismelor de conducere ale PIMM GALAŢI, în condiţiile stabilite de prezentul statut.
(9) Membrii susţinători şi membrii invitaţi nu au drept de vot în cadrul organismelor de conducere ale PIMM GALAŢI, putând participa ca invitaţi la acestea, în condiţiile stabilite de prezentul statut, de regulamentele interne sau de deciziile organismelor de conducere ale patronatului.

Art. 9 – (1) Membrii PIMM GALAŢI îşi păstrează independenţa juridică, managerială, financiară, de acţiune, în concordanţă cu scopul, obiectivele şi strategiile patronatului, cu obligaţia de colaborare, pentru evitarea actelor contradictorii care ar dăuna imaginii unitare a organizaţiei patronale.
(2) În toate situaţiile, poziţiile divergente ale membrilor PIMM GALAŢI, vor fi conciliate sau supuse hotărârilor Consiliului Director, astfel încât să rezulte o atitudine unitară, care să beneficieze de sprijinul majorităţii membrilor organizaţiei patronale.
(3) Contribuţiile membrilor organizaţiei patronale la realizarea scopurilor şi obiectivelor acesteia constau în sprijin financiar, material, moral şi activităţi voluntare în cadrul acţiunilor, programelor si proiectelor iniţiate şi derulate de patronat.
(4) Persoanele juridice care aderă la PIMM GALAŢI îşi desemnează reprezentantul, persoană fizică care să le reprezinte, potrivit normelor, regulamentelor şi intereselor proprii.
(5) Apartenenţa politică a persoanelor ce reprezintă persoanele juridice membre ale patronatului este liberă, dar este interzis în mod expres ca aceste opţiuni politice să se manifeste în orice fel în cadru activităţilor organizaţiei patronale.

            Art.10 - (1) – Calitatea de membru asociat se aprobă de către Preşedintele organizaţiei patronale, prin aprobarea adeziunii la patronat depusă de patron.
(2) Calitatea de membru invitat, de membru susţinător sau de membru de onoare se acordă la propunerea Preşedintelui patronatului, de către Consiliul Director, prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor acestuia.

Art.11(1) Membrii PIMM GALAŢI au următoarele drepturi:

 1. Să beneficieze de sprijin, asistenţă şi îndrumare în activitatea acestora;
 2. Să le fie reprezentate de către patronat drepturile şi interesele legitime, în cadrul dialogului social la nivel local, în relaţiile cu instituţiile publice, cu organizaţiile sindicale, cu societatea civilă şi organizaţiile internaţionale;
 3. Să beneficieze în mod gratuit sau cu plată, de programele, serviciile şi activităţile realizate de patronat;
 4. Să primească asistenţă juridică, economică, tehnică, financiară, comercială şi în alte domenii de activitate în condiţiile stabilite pentru serviciile realizate de patronat;
 5. Să primească informaţiile de care dispune patronatul, referitoare la problemele comerciale, financiare, bancare, valutare, fiscale, vamale, juridice, marketing, manageriale, tehnice, tehnologice şi în alte domenii de activitate;
 6. Să participe la expoziţii, târguri şi orice alte manifestări organizate de patronat în ţară şi în străinătate;
 7. Să fie apăraţi împotriva concurenţei neloiale şi împotriva abuzurilor administrative şi sindicale;
 8. Să primească publicaţiile editate de patronat, contra cost sau gratuit, după caz, să publice în cuprinsul acestora informaţii despre activitatea lor, comunicări, şi materiale publicitare, pentru promovarea lor şi a membrilor lor.
 9. Să menţioneze calitatea de membru al patronatului, cu specificarea categoriei de membru, în antetul propriu.

(2) Suplimentar, membrii fondatori şi membrii asociaţi au şi următoarele drepturi:

 1. să participe cu drept de vot la lucrările organismelor de conducere ale patronatului, să formuleze propuneri şi să să-şi exprime prin vot opţiunea pentru propunerile făcute de ceilalţi membri;
 2. să aleagă membrii organelor de conducere, reprezentare, administrare şi control şi să fie aleşi în cadrul acestora.

(3) Membri de onoare au următoarele drepturi:

să participe ca invitaţi la lucrările Consiliului Director al patronatului şi să
 1. formuleze propuneri;
 2. să participe cu drept de vot la lucrările Adunării Generale a patronatului şi să formuleze propuneri;
 3. să participe la activităţile şi manifestările organizate de patronat, în condiţiile stabilite de Consiliul Director.

Art.12 – (1) Membrii PIMM GALAŢI au următoarele obligaţii:

 1. sa acţioneze pentru realizarea scopului şi obiectului de activitate al patronatului; 
 2. să participe, să contribuie şi să promoveze activităţile realizate de patronat;
 3. să respecte dispoziţiile legale în vigoare, prevederile prezentului Statut, ale Regulamentelor interne şi hotărârile organelor de conducere ale patronatului, normele de etică profesională în activitatea economică şi în relaţiile cu ceilalţi membri;
 4. să colaboreze cu ceilalţi membri şi să aducă la cunoştinţa patronatului problemele cu care se confruntă, formulând propuneri de rezolvare a acestora;
 5. să plătească la timp cotizaţia de membru, în condiţiile stabilite de prezentul Statut şi de hotărârile Consiliului Director;
 6. să nu promoveze, prin intermediul patronatului, interesele partidelor politice;
 7. să militeze pentru creşterea prestigiului patronatului în ţară şi în străinătate;
 8. să informeze organele de conducere ale patronatului referitor la modificările intervenite cu privire la obiectul de activitate, CUI, număr salariaţi, capacitatea de exerciţiu, reprezentant legal şi orice alt fapt care ar putea  avea efecte asupra încetării calităţii de membru al patronatului;
 9. să îndeplinească alte obligaţii stabilite de organele de conducere ale patronatului.

(2) Neîndeplinirea obligaţiilor statutare poate atrage atenţionarea membrului respectiv şi poate avea ca efect suspendarea sau excluderea din patronat.

Art.13 - (1) Drepturile şi obligaţiile conferite de calitatea de membru al patronatului se exercită prin reprezentanţii fiecarei persoane juridice.
(2) Procedurile de numire, confirmare, revocare a reprezentanţilor sunt cele prevăzute de Statutul şi regulamentele interne ale fiecărui membru.
(3) Fiecare persoană juridică care are calitatea de membru va avea dreptul la un singur vot în cadrul Adunării Generale.
(4) Reprezentanţii numiţi în structurile de conducere ale patronatului răspund, în condiţiile legii şi ale prezentului statut, pentru faptele lor ce aduc atingere intereselor organizaţiei patronale şi membrilor acesteia.

 1.  
 2. Art.14  - (1) Calitatea de membru al patronatului încetează:
 3. Prin retragere (cererea de retragere nu trebuie motivată);
 4. Prin excludere:
   1. în caz de neplată a cotizaţiei timp de un an;
   2. încălcări grave sau repetate ale obligaţiilor de membru, ale prevederilor statutare şi ale hotărârilor organismelor de conducere ale patronatului;
   3. prejudicii grave de imagine aduse patronatului;
   4. ca urmare a unei condamnari, prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă, pentru săvârşirea unor fapte cu caracter penal.

(2) Excluderea membrilor patronatului se propune de către Preşedinte şi se aprobă de către Consiliul Director, prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor acestuia.

 1. (3) Calitatea de membru al patronatului se poate suspenda cu aprobarea Consiliului Director în caz de neplată a cotizaţiei timp de 3 luni consecutiv, pe perioada suspendării nefiind aplicabile drepturile statutare.

Art.15  - Membrii patronatului care se retrag sau sunt excluşi nu au niciun drept asupra patrimoniului organizaţiei patronale. Ei sunt obligaţi a achita cotizaţia până la data încetării calităţii lor de membru.

CAPITOLUL IV
ORGANISMELE DE CONDUCERE

            Art. 16 – (1) În vederea îndeplinirii scopului şi obiectivelor sale, a exercitării drepturilor şi îndeplinirii obligaţiilor, PIMM GALAŢI are organe de conducere, de reprezentare, executive şi de control.
(2) Organele de conducere ale patronatului sunt:

 1. Adunarea Generală;
 2. Consiliul Director;
 3. Preşedintele.

(3)  Reprezentarea patronatului este asigurată de Preşedinte, precum şi de Vicepreşedinţi, în limita mandatului primit de aceştia de la organele de conducere.
(4) Controlul activităţii financiare proprii a patronatului este asigurat de Comisia de Cenzori.

(5) Organul executiv de conducere al patronatului este:

 1. Directorul Executiv

 (6) Pot fi alese în organele de conducere ale patronatului persoane care au capacitate deplină de exerciţiu şi nu execută pedeapsa complementară a interzicerii dreptului de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-au folosit pentru săvârşirea infracţiunii.
(7) Membrilor organelor de conducere ale patronatului li se asigură protecţia legii împotriva oricăror forme de discriminare, condiţionare, constrângere sau limitare a exercitării atribuţiilor şi/sau a mandatului lor, sub sancţiunea pedepselor prevăzute de lege.

1. ADUNAREA GENERALĂ

Art. 17 – (1) Adunarea Generală este forul suprem de conducere al patronatului, fiind constituită din totalitatea membrilor fondatori şi membrilor asociaţi cu drept de vot.
La lucrările Adunării Generale participă ca invitaţi şi membrii de onoare.
(2)  Adunarea Generală se convoacă de regulă în fiecare an.
(3) Adunarea Generală se mai poate convoca în sesiune extraordinară, ori de câte ori este nevoie, la propunerea Preşedintelui şi cu aprobarea Consiliului Director, cu votul a 2/3 din numărul membrilor acestuia.

            Art. 18 - (1) Data, locul, ordinea de zi şi documentele ce vor fi supuse dezbaterii se comunică în scris membrilor cu drept de vot, cu minimum 15 zile înainte de ziua stabilită pentru desfăşurarea Adunării Generale.
(2) Eventualele propuneri de includere a unor noi puncte de lucru pe ordinea de zi vor fi transmise la registratura patronatului cu minimum 7 zile înainte de desfăşurarea Adunării Generale şi vor putea fi incluse pe ordinea de zi cu votul a 2/3 din numărul participanţilor.                

Art. 19 - Lucrările Adunării Generale sunt conduse de Preşedintele patronatului sau de o altă persoană desemnată de acesta.

Art. 20 – (1) De regulă, hotărârile Adunării Generale se adoptă prin vot deschis, cu majoritate simplă (jumătate plus 1 din numărul membrilor prezenţi).
(2) Prin excepţie, hotărârea de modificare a Statutului şi dizolvarea organizaţiei patronale se adoptă prin vot deschis, cu majoritate calificată (2/3 din numărul membrilor prezenţi).

Art. 21 – Adunarea Generală este statutar constituită dacă toţi membrii cu drept de vot au fost convocaţi, la adresele de e-mail sau la numărul de fax comunicate.

Art. 22 - Adunarea Generală are următoarele atribuţii:

 1. aprobă Statutul patronatului şi modificările acestuia;
 2. ratifică o eventuală schimbare a denumirii patronatului;
 3. dezbate şi aprobă rapoartele de activitate;
 4. aprobă strategia şi programele de activitate pe termen lung;
 5. hotărăşte dizolvarea şi lichidarea organizaţiei patronale;
 6. stabileşte destinaţia bunurilor rămase după lichidare; 
 7. alege şi revocă pentru un mandat de 4 ani Preşedintele, vicepreşedinţii şi membrii Consiliului Director, eventual membri supleanţi ai acestora care pot înlocui titularii în cazul în care aceştia nu mai pot continua exercitarea funcţiei în intervalul dintre două alegeri; numărul membrilor supleanţi va fi stabilit de Adunarea Generală;  
 8. mandatează Consiliul Director ca în perioada cuprinsă între două Adunări Generale să aprobe modificările şi completările Statutului patronatului, determinate de intrarea în vigoare a unor dispoziţii legale sau de modificarea cadrului legal aplicabil organizării şi funcţionării patronatului;
 9. alege şi revocă membrii Comisiei de Cenzori, mandatând Consiliul Director ca în perioada cuprinsă între două Adunări Generale să revoce şi să aleagă alţi membri ai Comisiei de Cenzori;
 10. mandatează Consiliul Director ca în perioada cuprinsă între două Adunări Generale să aprobe proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil anual şi modul de executare a acestuia;
 11. îndeplineşte alte atribuţii stabilite de dispoziţiile legale în vigoare sau de prezentul statut.

2. CONSILIUL DIRECTOR

            Art. 23 – (1) Consiliul Director este constituit din:
a) Preşedintele patronatului;
b) 3 Vicepreşedinţi;
c) Secretar.
d) 10 Membri.
(2) Membrii asociaţi ai altor Patronate pot face parte din Consiliul Director.
(3) Lista membrilor organului ales de conducere al organizaţiei patronale, cu menţionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal şi domiciliului acestora este menţionată în Anexa nr. 2 la prezentul Statut şi face parte integrantă din acesta.

            Art. 24 - (1) Consiliul Director se întruneşte, de regulă, lunar sau ori de câte ori este nevoie, fiind convocat de Preşedintele patronatului.
(2) La şedinţele Consiliului Director participă cu statut de invitat conducerea executivă a patronatului şi alti membrii invitaţi, care pot formula propuneri, fără drept de vot.
(3) Consiliul Director poate aproba un Regulament de Organizare şi Funcţionare propriu (ROF).

Art. 25 - Şedinţele Consiliului Director sunt statutar legale în prezenţa a ½ din numărul membrilor săi, dacă se face dovada scrisă că membrii absenţi au fost convocaţi cu 7 zile înainte de o şedinţă ordinară sau cu 2 zile înainte de o şedinţă extraordinară.

Art. 26 - Hotărârile Consiliului Director se iau cu vot deschis şi cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi, dacă prezentul statut nu prevede altfel.

Art. 27 - Consiliului Director îi revin următoarele atribuţii:

 1. adoptă măsurile necesare punerii în aplicare a hotărârilor Adunării Generale;
 2. asigură conducerea colectivă a patronatului în intervalul dintre două şedinţe ale Adunării Generale;
 3. aprobă acordarea calităţii de membru invitat, de membru susţinător sau de membru de onoare, la propunerea Preşedintelui patronatului, prin votul a cel puţin 2/3 din numărul membrilor acestuia, precum şi excluderea membrilor;
 4. aprobă Strategia pe termen scurt a patronatului şi planul anual de activitate;
 5. dezbate şi avizează documentele ce urmează să fie prezentate în Adunarea Generală, inclusiv raportul de activitate pe perioada anterioară, executarea bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli şi proiectul planului de activităţi si programe ale patronatului;
 6. aprobă sau ratifică, conform prevederilor Statutului şi ale Regulamentului de organizare şi funcţionare al patronatului, diverse hotărâri sau decizii;
 7. aprobă în baza mandatului acordat prin prezentul statut, în perioada cuprinsă între două Adunări Generale, modificările şi completările Statutului patronatului, determinate de intrarea în vigoare a unor dispoziţii legale sau de modificarea cadrului legal aplicabil organizării şi funcţionării patronatului;
 8. alege şi revocă în baza mandatului acordat prin prezentul statut membrii Comisiei de Cenzori, în perioada cuprinsă între două Adunări Generale;
 9. aprobă în baza mandatului acordat prin prezentul statut, în perioada cuprinsă între două Adunări Generale, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil anual şi modul de executare al acestuia;
 10. stabileşte cuantumul cotizaţiilor pentru fiecare categorie de membri ai patronatului şi cazurile de suspendare sau scutire de la plata cotizaţiilor;
 11. hotărăşte schimbarea sediului principal sau deschiderea de sedii secundare;
 12. îndeplineşte atribuţiile şi mandatele încredinţate de Adunarea Generală;
 13. aprobă programul de achiziţii şi de investiţii al patronatului;
 14. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin prezentul statut sau de regulamentele interne ale patronatului. 

3. PREŞEDINTELE

Art. 28 (1) Preşedintele patronatului este ales de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani şi îndeplineşte următoarele atribuţii şi responsabilităţi:

 1. asigură în perioada dintre Adunările Generale conducerea de ansamblu a patronatului, împreună cu Consiliul Director, în conformitate cu prevederile statutare, cu Strategia aprobată şi regulamentele interne;
 2. coordonează activitatea Consiliului Director;
 3. stabileşte acţiunile importante ale patronatului în relaţiile cu organele administraţiei publice centrale, cu sindicatele şi cu alte organisme patronale;
 4. reprezintă, în limita mandatului acordat de Consiliul Director, interesele patronatului în relaţiile cu diverse organisme guvernamentale sau neguvernamentale, din ţară sau străinătate;
 5. informează Consiliul Director asupra activităţii desfăşurate în perioada dintre două şedinţe ale acestuia;
 6. aprobă Regulamentul Intern şi contractele în care patronatul este parte;
 7. încheie acte juridice în numele şi pe seama patronatului;
 8. aprobă organigrama aparatului executiv al patronatului şi evaluează activitatea acestuia;
 9. numeşte reprezentanţii patronatului în structurile de dialog social tripartit constituite la nivel local;
 10. îndeplineşte atribuţiile şi mandatele încredinţate de Consiliului Director şi de Adunarea Generală;
 11. îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin prezentul statut sau de regulamentele interne ale CNIPMMR.
 12. Preşedintele poate să îndeplinească şi funcţia de Director Executiv.

            (2) În caz de indisponibilitate a Preşedintelui, atribuţiile şi responsabilităţile sale sunt preluate de un Vicepreşedinte, desemnat de Consiliul Director cu majoritate calificată a voturilor membrilor prezenţi ai acestuia.
            (3) În situaţia în care Preşedintele încalcă grav prevederile statutare sau săvârşeşte fapte grave ce cad sub incidenţa legii, Consiliului Director poate să convoace şedinţa extraordinară a Adunării Generale pentru revocarea din funcţie a preşedintelui. 

4. VICEPREŞEDINŢII ŞI MEMBRII CONSILIULUI DIRECTOR

 1. Art. 29 – (1) Vicepreşedinţii sunt aleşi de Adunarea Generală pentru un mandat de 4 ani şi se implică major în buna desfăşurare a activităţii patronatului, îndeplinind următoarele atribuţii generale:
 2. organizează şi derulează actiuni/programe în vederea îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor prevăzute în statut şi/sau sprijină  financiar activitatea patronatului;
 3. îndeplinesc funcţia de supleant al Preşedintelui, potrivit mandatului încredinţat de acesta;
 4. îndeplinesc atribuţiile şi mandatele încredinţate de Preşedinte sau de Consiliul Director;
 5. îndeplinesc alte atribuţii stabilite prin prezentul statut sau de regulamentele interne ale patronatului.

(2) Vicepreşedinţii patronatului asigură ca atribuţii speciale coordonarea domeniilor pentru care şi-au depus candidatura şi au fost aleşi de Adunarea Generală.

 1.  
 2. Art. 30 – Membrii Consiliului Director îşi exercită atribuţiile de regulă în condiţii de voluntariat şi se implică major în buna desfăşurare a activitaţii patronatului, îndeplinind următoarele atribuţii generale:
  1. organizarea şi derularea de acţiuni/programe în vederea îndeplinirii scopurilor şi obiectivelor prevăzute în statut şi/sau
  2. sprijinirea  financiară a activităţii patronatului.

5. COMISIA DE CENZORI

Art. 31 – (1) Controlul activităţii financiare proprii a organizaţiei patronale se realizează prin comisia de cenzori care funcţionează potrivit statutului şi legislaţiei în vigoare.
(2) Comisia este formată din 1-3 persoane, propuse de Preşedinte şi aprobate de Consiliul Director. Persoanele ce vor face parte din Comisia de Cenzori vor putea fi retribuite cu sume ce vor fi stabilite de Consiliul Director.

Art. 32(1) Comisia de Cenzori verifică gestiunea patronatului şi raportează periodic organelor de conducere rezultatele acţiunilor, formulând propuneri pentru corectarea deficienţelor constatate. Comisia se întruneşte trimestrial şi ori de câte ori este nevoie la solicitarea Preşedintelui sau din proprie iniţiativă.
(2) Membrii Comisiei de cenzori pot fi invitaţi la şedintele Consiliului Director fară drept de vot.

6. ORGANELE EXECUTIVE DE CONDUCERE

Art. 33 – (1) Realizarea activităţilor curente ale patronatului este în sarcina personalului contractual, care este coordonat de Directorul Executiv.
(2) Lista membrilor organului executiv de conducere al organizaţiei patronale, cu menţionarea numelui, prenumelui, codului numeric personal, profesiunii/funcţiei şi domiciliului acestora este menţionată în Anexa nr. 3 la prezentul Statut şi face parte integrantă din acesta.

7. RESPONSABILITĂŢI

Art. 34 – Persoanele care îndeplinesc funcţii de conducere, de execuţie şi de control în cadrul patronatului, răspund potrivit legii de consecinţele acţiunilor pe care le aprobă sau le execută, şi de prejudiciile ce ar putea rezulta în conformitate cu responsabilităţile ce le revin potrivit prevederilor Statutului şi regulamentelor interne.

CAPITOLUL V
PATRIMONIUL ŞI SURSELE DE FINANŢARE

Art. 35 – (1) Patrimoniul iniţial al patronatului a fost de 800 lei şi este constituit din cotizaţiile membrilor fondatori.
(2) Patrimoniul actual al patronatului este potrivit bilanţului aprobat, conform dispoziţiilor legale în vigoare.

Art. 36 Veniturile patronatului se constituie din:

 1. cotizaţiile membrilor;
 2. donaţii, sponsorizări;
 3. venituri realizate direct de patronat, din activităţile realizate;
 4. finanţările din cadrul proiectelor derulate;
 5. alte surse de venit, obţinute cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare şi potrivit prezentului statut.

Art. 37 – (1) Cuantumul cotizaţiei lunare/anuale pentru membrii fondatori şi asociaţi va fi stabilit anual, în şedinţă ordinară, de către Consiliul Director al Patronatului IMM Galaţi.
(2) Consiliul Director, cu majoritate calificată de voturi (2/3 din numărul membrilor prezenţi) poate decide actualizarea cuantumului cotizaţiei prevăzute la alin. (1), precum şi suspendarea plăţii sau reducerea ei pentru o parte sau pentru toţi membrii.
(3) Cuantumul cotizaţiei lunare/anuale pentru celelate categorii de membri va fi stabilit anual de către Consiliul Director, cu majoritate calificată de voturi.

            Art. 38 - Activitatea economico-financiară se desfăşoară pe baza Bugetului de Venituri şi Cheltuieli.

Art. 39(1) Din veniturile rămase după acoperirea tuturor cheltuielilor curente, Consiliul Director poate aproba modul de utilizare în scopul:

 1. constituirii unui fond de rezervă;
 2. realizării unor investiţii;
 3. recompensării persoanelor care au o contribuţie deosebită la promovarea şi realizarea scopului patronatului.

             (2) Preşedintele, Vicepreşedinţii şi membrii Consiliului Director pot beneficia de îndemnizaţii,  în baza încheierii de contracte de management/contracte individuale de muncă cu timp parţial, cu încadrarea în Bugetul de Venituri şi Cheltuieli aprobat.

CAPITOLUL VI
PROCEDURA DE DIZOLVARE ŞI DE LICHIDARE

Art. 40 – (1)  Patronatul se poate dizolva şi lichida numai prin voinţa membrilor, materializată prin votul majoritar a 2/3 din membrii Adunării Generale, din următoarele cauze:

 1. Imposibilitatea îndeplinirii scopului patronatului;
 2. Reducerea patrimoniului patronatului într-o asemenea măsură încât nu mai este posibilă desfăşurarea activităţii conform scopului propus prin statut;
 3. Alte cazuri prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare. 

(2)  După hotărârea Adunării Generale a patronatului, toate actele ce vor emana de la aceasta vor purta inscripţia "ÎN LICHIDARE".
(3)  Orice hotărâre luată de către organele de conducere, după ce s-a stabilit lichidarea patronatului, le vor face direct răspunzătoare.
(4)  Pentru activităţile şi obligaţiile asumate de patronat până la data hotărârii de lichidare, răspund în continuare organele de conducere până la executarea definitivă a acestora.
(5)  În cazul dizolvării organizaţiei patronale, patrimoniul acesteia se împarte cu respectarea prevederilor statutului, ale dreptului comun în materie şi potrivit hotărârii calificate a Adunării Generale.
(6) Lichidarea patrimoniului patronatului se va face de Adunarea Generală, atunci când această adunare a hotărât dizolvarea sau lichidarea organizaţiei, urmând ca tot Adunarea Generală să desemneze şi lichidatorii.
(7) După lichidare patrimoniul patronatului va fi donat Consiliului Naţional al Întreprinderilor Private Mici şi Mijlocii din România, pentru realizarea unor acţiuni sau programe destinate IMM-urilor din judeţul Galaţi.

Art. 41 - (1) În termen de 15 zile de la dizolvare, reprezentantul mandatat al organizaţiei patronale sau lichidatorii patrimoniului sunt obligaţi să solicite instanţei judecătoreşti competente să facă menţiunea dizolvării.
(2) După expirarea termenului de 15 zile, orice persoană interesată poate solicita instanţei judecătoreşti competente operarea menţiunii dizolvării.

CAPITOLUL VII
ABATERI ŞI SANCŢIUNI

Art. 42 – (1) Având în vedere că potrivit prezentului statut calitatea de membru al patronatului o au persoanele juridice, care îşi desemnează un reprezentant, se impune distincţia între abaterile ce aparţin membrului persoană juridică şi cele ale reprezentantului desemnat.
(2) În ceea ce priveşte persoanele alese în funcţii de conducere, deşi reprezintă în patronat persoane juridice, ele au fost alese ca persoane fizice, deci se impune ca în aprecierea abaterilor acestora şi sancţiunilor aplicate să se ţină seama de dubla lor calitate.

Art. 43(1) În cazul persoanelor juridice se consideră ca abateri următoarele:
a) Nerespectarea obligaţiilor statutare, cum ar fi:

 1. Neîndeplinirea obligaţiilor statutare, inclusiv neplata la timp a cotizaţiei;
 2. Neparticiparea sistematică la acţiunile organizate de patronat;
 3. Întreprinderea unor acţiuni contrare intereselor patronatului.

            b) Săvârşirea altor abateri stabilite de dispoziţiile legale în vigoare, de prezentul statut sau prin regulamentele interne ale patronatului.

Art. 44 - În cazul persoanelor fizice desemnate să reprezinte în patronat un membru persoană juridică, abaterile pot consta şi în:

 1. Denigrarea activităţii patronatului;
 2. Întreprinderea unor acţiuni care împiedică buna funcţionare a patronatului;
 3. Angajarea patronatului în acţiuni pentru care nu a fost autorizat statutar;
 4. Implicarea patronatului în activităţi politice;
 5. Abateri de la etica profesională şi morală;
 6. Săvârşirea unor fapte cu caracter penal, pentru care a fost condamnat prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă.

Art. 45 -  În cazul persoanelor care fac parte din conducerea patronatului, se mai adaugă neparticiparea sistematică la activitatea organului de conducere în care a fost ales sau împiedicarea prin diferite mijloace ca aceste organisme de conducere să-şi desfăşoare în mod eficient activitatea.

Art. 46 – (1) Sancţiunile ce se pot aplica sunt următoarele:

 1. avertisment;
 2. avertisment sever şi ultimativ;
 3. suspendarea pe termen limitat din patronat sau din funcţia de conducere;
 4. excluderea din patronat.

(2) Sancţiunile se propun, după caz, de către Preşedintele patronatului şi se aprobă potrivit prevederilor statutare.

CAPITOLUL VIII
DISPOZIŢII FINALE

Art. 47 – Modificarea prezentului statut se face cu respectarea dispoziţiilor statutare şi legale în vigoare, modificările precum şi orice schimbare în componenţa organului de conducere urmând să fie înregistrate la judecătoria competentă în termen de 30 de zile.

Art. 48 – Prin hotărârea Adunării Generale a Patronatului, este împuternicit Marian Filimon, având funcţia de Preşedinte, identificat cu C.I/B.I. seria - , nr.- , să desfăşoare procedura de înregistrare a modificărilor şi completărilor prezentului statut la Judecătoria competentă, precum şi să semneze acte modificatoare potrivit solicitărilor impuse de instanţa judecătorească dacă este cazul, semnătură sa fiind deplin valabilă în acest sens.
Prezentul Statut a fost redactat şi semnat astăzi, 17.11.2011, la Parcul de Soft Galaţi, în 3 exemplare originale şi reprezintă forma actualizată la data de 17.11.2011 a Statutului PIMM Galaţi.